Nguyên tắc thực hiện

Công ty TNHH Daiichi Sankyo Việt Nam được thành lập với tư cách là công ty thành viên của Daiichi Sankyo Co., Ltd. vào năm 2020 và chia sẻ triết lý của Daiichi Sankyo với tư cách là thành viên của Tập đoàn Daiichi Sankyo.

Quy tắc Ứng xử của Nhân viên Tập đoàn Daiichi Sankyo là một chính sách toàn cầu quy định các nguyên tắc mà tất cả Giám đốc điều hành và Nhân viên phải thực hiện công việc của họ và phù hợp với Điều lệ Ứng xử Công ty của Tập đoàn Daiichi Sankyo.

  Quy tắc ứng xử của nhân viên tập đoàn Daiichi Sankyo

CSR tại Việt Nam

Hợp tác kỹ thuật sản xuất vắc xin MR tại Việt Nam

xem thêm ...